Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities 
 1. Velgenshop Verheul, onderdeel van Vakgarage Verheul, gevestigd te Barneveld, KvK-nummer NL03 RABO 0121 1542 62, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3 - Betaling 
 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt een (aan)betaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bericht van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten.
 3. De volledige koopsom moet voldaan zijn voor de verkoper het product levert aan koper.

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs 
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht
 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. 

Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang
 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 8 - Onderzoek en reclames
 1. Koper is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen of tekorten van geleverde goederen moeten binnen 5 dagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 4. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9 - Levering
 1. Leveringstermijn is indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Levering wordt verzorgd door verkoper en vindt plaats in overleg tussen partijen.
 3. Koper is verplicht het product af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.
 4. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 

Artikel 10 - Overmacht
 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11 - Overdracht van rechten
 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade.
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  

Artikel 13 - Klachtplicht
 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom 
 1. Velgenshop Verheul behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen ect.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velgenshop Verheul (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 
Artikel 15 - Wijziging algemene voorwaarden
 1. Velgenshop Verheul is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Velgenshop Verheul zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via 0342 - 414 969